Jooga auttaa masennusoireisiin ja saattaa innostaa fyysiseen aktiivisuuteen

1
4488
  Joogainterventioiden vaikutusta masennusoireisiin ihmisillä, joilla oli jokin psykiatrinen diagnoosi selvitettiin British Journal of Sports Medicinessä julkaistussa meta-analyysissa. Toissijaisina tuloksina katsastettiin systemaattisesti joogan vaikutukset fyysiseen terveydentilaan. (linkki).

  Tutkimuksen kuvailu

  Mukaan katsaukseen otettiin 19 satunnaistettua kontolloitua tutkimusta ja näistä meta-analyysiin 13. Mukana oli yhteensä 1080 osallistujaa, joista hieman yli puolet oli osallistunut joogainterventioon. Joogainterventiot sisälsivät erilaisia joogamuotoja, kuten hathajoogaa, mutta yhtenä rajoituksena tutkimuksessa pidettiin joogaintervention melko epämääräistä määritelmää. Suurimmassa osassa tutkimuksissa joogaa piti joogaohjaaja, mutta mukana oli myös kotona tehtävää joogaa.

  Seitsemässä tutkimuksessa joogan tuloksia oli verrattu kontrolli-interventioihin, joita olivat terveyskoulutus, joogakoulutus, sosiaalinen tuki ja kirjallisuusterapia. Viidessä tutkimuksessa joogan tuloksia oli verrattu tavalliseen hoitoon ja seitsemässä hoitojonossa oleviin.

  Suurin osa tutkimuksista oli tehty rikkaissa länsimaissa, pääosin Yhdysvalloissa ja noin 70% tutkimuksiin osallistuneista oli naisia.

  Joogaintervention keskimääräinen kokonaiskesto oli 2,4 kuukautta, tiheys 1,6 kertaa viikossa ja yhden session kesto 60 minuuttia.

  Tulokset

  Meta-analyysin päätulos oli se, että joogainterventioryhmään kuuluneilla osallistujilla masennusoireet vähenivät tehokkaammin verrokkiryhmiin kuuluneisiin verrattuna (p<0.001). Hienovaraisemmassa analyysissä joogan havaittiin parantaneen hoidon tuloksia eniten hoitojonossa oleviin verrattuna ja vähemmän tavanomaiseen hoitoon sekä muihin kontrolli-interventioihin verrattuna.

  Kaikkein tehokkaimmin jooga auttoi sellaisia, joilla oli skitsofreniadiagnoosi, ja yhdessä yksittäisessä tutkimuksessa oli myös havaittu, että yli puolet posttraumaattisesta stressireaktiosta kärsineistä ei enää täyttänyt diagnoosin kriteerejä joogaintervention jälkeen. Merkittävänä pidettiin myös havaintoa, jonka mukaan jooga auttoi masennusoireissiin sitä paremmin, mitä useammin joogaa oli.

  Toissijaisen analyysin tuloksena tutkijat huomastivat yksittäisissä tutkimuksissa joogainterventioiden positiivisen yhteyden fyysiseen terveydentilaan eri tutkimuksissa käytetyillä varsin sekalaisilla erilaisilla mittaustavoilla.

  Haittavaikutukset

  Haittavaikutuksia joogasta ei raportoitu, mikä toisaalta katsottiin myös yksittäisten tutkimusten rajoitteeksi.

  Johtopäätökset

  Tutkijoiden johtopäätös oli, että katsauksessa löytyi näyttöä joogan tuottavan positiivisia vaikutuksia masennuksen oireisiin tavallista hoitoa tehokkaammin ”kaikenlaisilla diagnooseilla”, ja että vaikutus oli sitä parempi, mitä useammin joogaa oli. Tutkijat päättelivät myös, että jooga saattaa inspiroida masennusoireista kärsiviä ihmisiä fyysiseen aktiivisuuteen.

  Tutkimus:

  Brinsley, J., Schuch, F., Lederman, O., Girard, D., Smout, M., Immink, M. A., Stubbs, B., Firth, J., Davison, K., Rosenbaum, S. (2020). Effects of yoga on depressive symptoms in people with mental disorders: a systematic review and meta-analysis. British Journal of Sports Medicine. doi:10.1136/ bjsports-2019-101242

1 KOMMENTTI

JÄTÄ VASTAUS